اقدامات قبل از سفر

صرفنظر از اینکه هدف مسافرت شما حضور در مذاکرات فنی و بازرگانی ، عقد قرارداد با مشتریان و یا تامین کنندگان مواد اولیه ، بازدید از سایت های تولیدی ، بازدید از نمایشگاههای بین المللی و یا شرکت در یک دوره ی آموزشی یا کنفرانس تخصصی باشد ، توجه به موارد زیر بعنوان اقدامات ضروری...