آزمون های زبان انگلیسی

مقدمه : مدرک زبان انگلیسی می گفتند که تا سال ۲۰۰۰ میلادی، هر کس زبان انگلیسی بلد نباشد بی سواد است. در سال ۲۰۰۰، دیگر هر کس زبان انگلیسی و کامپیوتر بلد نباشد بی سواد به حساب می آید. در آن زمان، با چند جمله انگلیسی صحبت کردن، می گفتند فلانی زبانش خوب است. امروز،...